KIHON Junzuki No Tsukomi
Gyakuzuki No Tsukomi
Mawashigeri
RENRAKU WAZA Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki
Surikomi Maegeri-Mawashigeri-Gyakuzuki
SANBON KUMITE Chudan Soto Uke
Chudan Uchi uke
Chudan Maegeri Ipponme (1)
Chudan Maegeri Nihonme (2)
KATA Pinan Nidan