KIHON Kette Junzuki
Kette Guakuzuki
Tobikomizuki
Surikomi Mawashigeri Chudan
Surikomi Sokuto Chudan
RENRAKU WAZA Maegeri-Sokuto Fumikomi-Gyakuzuki Chudan
Surikomi Maegeri-Sokuto Chudan-Gyakuzuki Chudan
SANBON KUMITE Jodan Uke Ipponme (1)
Jodan Uke Nihonme (2)
Chudan Maegeri Gohonme (5)
Chudan Maegeri Ropponme (6)
OHYO KUMITE Ipponme (1)
KATA Pinan Shodan
Pinan Sandan
KUMITE Ji Yu Kumite