KIHON Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukomi
Kette Gyakuzuki No Tsukomi
Tobikomizuki
Nagashizuki
Mawashigeri Jodan
Ushirogeri Chudan
Sokuto Chudan
RENRAKU WAZA Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan
Surikomi Maegeri Chudan-Sokuto Fumikomi-Ushirogeri Chudan-Uraken Jodan
SANBON KUMITE Jodan Uke Nihonme (2)
Jodan Uke Yonhonme (4)
Chudan Maegeri Ipponme (1)
Chudan Maegeri Sanbonme (3)
Chudan Maegeri Gohonme (5)
OHYO KUMITE Ipponme (1)
Nihonme (2)
Yonhonme (4)
KIHON KUMITE Ipponme (1)
Nihonme (2)
KATA Kushanku
KUMITE Ji Yu Kumite