KIHON Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukomi
Kette Gyakuzuki No Tsukomi
Nagashizuki
Surikomi Mawashigeri Jodan
Surikomi Sokuto Jodan
Ushirogeri Chudan
Nidan Geri Jodan
RENRAKU WAZA Surikomi Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Mawashigeri Jodan-Maegeri Chudan-Sokuto Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
Zenshinshite Jodan-Renzuki Chudan-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
SANBON KUMITE Jodan Uke Ipponme (1)
Jodan Uke Yonhnme (4)
Chudan Maegeri Nihonme (2)
Chudan Maegeri Yonhome (4)
Chudan Maegeri Ropponme (6)
Chudan Soto Uke
Chudan Uchi Uke
OHYO KUMITE Sanbonme (3)
Yonhonme (4)
Gohonme (5)
KIHON KUMITE Sanbonme (3)
Yonhonme (4)
KATA Kushanku
Nai Hanchi
KUMITE Ji Yu Kumite