KIHON Kette Junzuki
Kette Gyakuzuki
Kette Junzuki No Tsukomi
Kette Gyakuzuki No Tsukomi
Nagashizuki
Surikomi Mawashigeri Jodan
Mawashigeri Jodan
Ushirogeri Chudan
Surikomi Sokuto Jodan
RENRAKU WAZA Zenshinshite Jodan-Renzuki Chudan-Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Gyakuzuki Chudan
Surikomi Jodan-Renzuki Chudan-Surikomi Maegeri Chudan-Mawashigeri Chudan-Ushirogeri Chudan-Uraken Jodan
Zenshinshite Jodan-Renzuki Chudan-Maegeri Chudan-Nagashizuki Jodan-Gyakuzuki Chudan-Mawashigeri Chudan
SANBON KUMITE Jodan Uke Ipoonme (1)
Jodan Uke Nihonme (2)
Jodan Uke Sanbonme (3)
Maegeri Chudan Ipponme (1)
Maegeri Chudan Yonhonme (4)
Maegeri Chudan Gohonme (5)
Chudan Soto Uke
Chudan Uchi Uke
OHYO KUMITE Gohonme (5)
Ropponme (6)
Nanahonme (7)
KIHON KUMITE Ropponme (6)
Nanahonme (7)
KATA Seishan
Chinto
KUMITE Ji Yu Kumite